Kære medlemmer af Aalborg Kunstpavillon

 

Den 8. maj afholdt vi ekstraordinær generalforsamling, hvor vi primært skulle tage stilling til Kunstpavillonens fremtid.

Vi brugte meget tid på at drøfte de problemstillinger Pavillonen står overfor.

I indkaldelsen til generalforsamlingen kunne I læse, hvilke problematikker, der er i fokus.

Det er kort fortalt uregelmæssigheder i økonomien samt et manglende permanent udstillingssted.

 

Som I kan se i referatet lykkedes det at supplere bestyrelsen, så den nu er fuldtallig. Vi fik oven i købet 2 suppleanter, som også gerne vil være aktive.

Vi har fået et udstillingsudvalg, som er i fuld gang med at forberede 2 udstillinger med medlemmer af det kunstneriske råd samt gæster.

Der er truffet aftale med 2 forskellige udstillingssteder i Aalborg om udstillinger allerede i løbet af efteråret.

Det vil I snart høre mere om.

 

Vi sender dette referat til alle de medlemmer, der var med i 2017.

En del har allerede betalt kontingent for 2018, men vi håber, at I, der endnu ikke har betalt, fortsat vil være med og indbetale 175 kr. på foreningens konto i

Danske Bank / netbank reg: 9570 konto: 0011728286

Husk at anfører navn, mail-adresse og evt. medlemsnummer

Vi vil selvfølgelig respektere, hvis I ikke ønsker at fortsætte jeres medlemskab, så næste mail fra Kunstpavillonen bliver kun sendt til dem, der har betalt kontingentet for 2018.

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Ahlgren

formand

-----------------------------------------------------

Indkaldelse til Ekstraordinær

generalforsamling     

Tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 18.30 på Huset.

Hasserisgade 10, 9000 Aalborg    

Mødet holdes i Salen                                      

 

Dagsorden samt bestyrelsens orientering eftersendes senere.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Lisbeth Gjørtz Fast

Fungerende formand

Referat af generalforsamlingen 2018 for Aalborg Kunstpavillon 

 

Tilføjelser til referatet fra den nyvalgte bestyrelse er angivet i kursiv og centreret

 

Generalforsamling 2018. 

Tid: Torsdag, den 25. januar 2018. 

Sted: Kunsthal Nord, Aalborg. 

Deltagere ca. 20 stemmeberettigede 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

Carsten Hansen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med tre ugers varsel. 

 

2. Valg af referent 

Ingelise Krarup Andersen blev valgt som referent. 

 

3. Valg af stemmeudvalg (3 medlemmer) 

Lisbeth Fast, Birthe Markmann og Karin Jakobsen blev valgt. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

Formanden Ole Flyv indledte med at nævne bortfald af to medlemmer i 

2017: Anders Ørum og Carla Thonsgaard. 

Herefter aflagde formanden beretning for 2017 og orientering for 2018. 

I 2017 er tilstræbt en profilering af foreningen på følgende måde: 

a) HeART er udgivet 11 gange 

b) Der arbejdes med hjemmeside 

c) Medlemskort, kunstnerkort, ambassadørkort 

d) Advisory Board 

e) Intern og ekstern udstillingsudvalg 

f) Deltagelse i Frivilligbørsen 

g) Møde med Kofoeds Skole Aalborg 

h) Kontakt til Frivillighuset 

Det nævntes, at midlerne til Aalborg Kunstpavillon fra Kulturforvaltningen 

(kr. 57.000 pr år), der jvf. vedtægterne anvendes til udstillingsaktiviteter, 

ikke har kunnet benyttes hertil, idet der er hindringer for 

udstillingsvirksomhed på Kunsthal Nord. 

 

I stedet har det været muligt at udgive HeART, i 2017 med 11 numre, 

dvs. 548 sider; formanden har inviteret bredt til oplæg i HeART. 

På Frederikshavn Kunstmuseum har 5 kunstnere fra DKR udstillet 

28.okt.-20.dec. 2017, titlen var “…derfra min verden går”. Der 

inviteredes bredt til deltagelse i denne udstilling. 

B. Markmann udstillende kunstner beskriver kort Ole Flyv´s misligholdelse af kontrakt med Frederikshavn Kunstmuseum: 

Den 29/8 2017 kontakter B. M: Frederikshavn Kunstmuseum for at høre, hvornår de ønsker at modtage materiale. Her får hun oplyst, at trods flere henvendelse og rykkere fra deres side ift. underskrivning af udstillingskontrakt - deadline 1/8., har stedet intet hørt fra Ole Fly. Forespørges til Ole Flyv fra udstillerne besvares ikke eller lader vente på sig med op til 2 mdr. varighed. 

De 5 tilmeldt kunstnere mødes og indgår til sidst selv i dialog med Frederikshavn Kunstmuseum. Temaet udvides og de underskriver kontrakt med museet. 

Invitationen til fernisering/udstillingen blev ikke udsendt til foreningens medlemmer trods henvendelser til info@kunstpavillon.dk. Kørselsgodtgørelse til kunstnerne nægtet.” 

På generalforsamlingen udtaler Ole: ”Udstillingen kan ikke betragtes som en udstilling arr. af Aalborg Kunstpavillon”. 

Fra Kunsthal Nord har Aalborg Kunstpavillon modtaget opsigelse af 

samarbejdsaftalen, opsigelsen træder i kraft fra 1. april 2018. 

Formanden har sendt klage herover til borgmesteren. Opsigelse dels fra 

Sundheds- og Kulturforvaltningen dels fra Kunsthal Nord var forud for 

generalforsamlingen tilsendt foreningens medlemmer. 

Efter bestyrelsens beretning ved formanden ønskede også et 

bestyrelsesmedlem, Lars Winther, af afgive sin beretning. Det 

problematiseredes, at regnskabet ikke var fremlagt på 

generalforsamlingen 2017, så oplysninger om egenkapital og regninger 

til Aalborg Kunstpavillon vedr. grafiske udgifter til HeART var synlige. 

Efter formandens beretning fremlagde L. Winther dokumenter, der faktuelt viser tre forskellige regnskaber i regnskabsårene 2015 og 2016, hvilket ikke fremgår nogen steder. Alle regnskaber har han indsendt til Aalborg Kommune Kulturforvaltning før generalforsamlingen og de er ført til protokols, hvilket berigtiges af mail fra Kulturforvaltningen 25. januar 2018. 

Derudover nævntes vanskeligheder med samarbejde i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden stilledes til afstemning, 

som viste: 

8 stemte ja med forbehold 

7 stemte ja 

1 stemte nej 

1 stemte blank 

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Det omdelte regnskab blev gennemgået af kasserer Gurli Thomsen Nielsen. 

Underskud i 2017 kr. 13.407. 

Egenkapital pr 31.12. 2017 kr. 126.476. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

10 stemte for 

5 undlod at stemme 

 

6. Orientering om 2018 

Er indeholdt i beretningen. 

Som svar på spørgsmål på generalforsamlingen kunne det oplyses, at 

foreningen d.d. har 89 medlemmer, hvoraf ca 40 er kunstnermedlemmer. 

 

7. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

8. Fastlæggelse af kontingent 

Årligt kontingent kr. 175 blev godkendt. 

 

9. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer, 4 på 2 år og 4 på 1 år og 2 bestyrelsessuppleanter 

Carsten Hansen 

Birthe Markmann 

Lisbeth Fast 

Karin Jacobsen 

Ole Flyv 

Lars Winther 

Kirsten Ahlgren 

Det vedtoges med 13 stemmer, at bestyrelsen gives mulighed for at 

supplere sig selv med det 8. medlem. 

Lars Winther er ikke på valg, idet han på generalforsamlingen 2017 blev valgt for 2. år. 

9. 1. Ifølge vedtægterne er formanden er på valg i lige årstal, men dette punkt var ikke påført dagsordenen. 

 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Posterne står åbne og besættes senere. 

 

11. Evt. 

Udestående fakturaer tager den nye bestyrelse sig af. 

Under dette punkt gjorde Gurli T. Nielsen opmærksom på, at der lå en regning, som skulle betales. Der blev spurgt ind til beløbets størrelse og hvad det drejer sig om. Hun oplyste, at regningen lyder på 33.000 kr. og fakturaen er udstedt af Ole Flyv -afregning for grafisk arbejde. 

 

Lodtrækning af gavekort blandt fremmødte: 

Ingelise Krarup Andersen kr. 1000 

Lodtrækning af gavekort blandt alle medlemmer: 

Gurli Thomsen Nielsen kr. 725 

Bodil Østergaard kr. 500 

 

Referent:            Ingelise Krarup Andersen. 

                                                                                             Dirigent:              Carsten Hansen 

                                                                                             Næstformand:    Lars Winther 

Formand: Ole Flyv 

Kasserer: Gurli Thomsen Nielsen - bestyrelsesmedlem.

--------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamlingen 2018 for Aalborg Kunstpavillon 

 

Tilføjelser til referatet fra den nyvalgte bestyrelse er angivet i "kursiv ".

 

Generalforsamling 2018. 

Tid: Torsdag, den 25. januar 2018. 

Sted: Kunsthal Nord, Aalborg. 

Deltagere ca. 20 stemmeberettigede 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

Carsten Hansen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med tre ugers varsel. 

 

2. Valg af referent 

Ingelise Krarup Andersen blev valgt som referent. 

 

3. Valg af stemmeudvalg (3 medlemmer) 

Lisbeth Fast, Birthe Markmann og Karin Jakobsen blev valgt. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

Formanden Ole Flyv indledte med at nævne bortfald af to medlemmer i 

2017: Anders Ørum og Carla Thonsgaard. 

Herefter aflagde formanden beretning for 2017 og orientering for 2018. 

I 2017 er tilstræbt en profilering af foreningen på følgende måde: 

a) HeART er udgivet 11 gange 

b) Der arbejdes med hjemmeside 

c) Medlemskort, kunstnerkort, ambassadørkort 

d) Advisory Board 

e) Intern og ekstern udstillingsudvalg 

f) Deltagelse i Frivilligbørsen 

g) Møde med Kofoeds Skole Aalborg 

h) Kontakt til Frivillighuset 

Det nævntes, at midlerne til Aalborg Kunstpavillon fra Kulturforvaltningen 

(kr. 57.000 pr år), der jvf. vedtægterne anvendes til udstillingsaktiviteter, 

ikke har kunnet benyttes hertil, idet der er hindringer for 

udstillingsvirksomhed på Kunsthal Nord.

I stedet har det været muligt at udgive HeART, i 2017 med 11 numre, 

dvs. 548 sider; formanden har inviteret bredt til oplæg i HeART. 

På Frederikshavn Kunstmuseum har 5 kunstnere fra DKR udstillet 

28.okt.-20.dec. 2017, titlen var “…derfra min verden går”. Der 

inviteredes bredt til deltagelse i denne udstilling. 

B. Markmann udstillende kunstner beskriver kort Ole Flyv´s misligholdelse af kontrakt med Frederikshavn Kunstmuseum: 

Den 29/8 2017 kontakter B. M: Frederikshavn Kunstmuseum for at høre, hvornår de ønsker at modtage materiale. Her får hun oplyst, at trods flere henvendelse og rykkere fra deres side ift. underskrivning af udstillingskontrakt - deadline 1/8., har stedet intet hørt fra Ole Fly. Forespørges til Ole Flyv fra udstillerne besvares ikke eller lader vente på sig med op til 2 mdr. varighed. 

De 5 tilmeldt kunstnere mødes og indgår til sidst selv i dialog med Frederikshavn Kunstmuseum. Temaet udvides og de underskriver kontrakt med museet. 

Invitationen til fernisering/udstillingen blev ikke udsendt til foreningens medlemmer trods henvendelser til info@kunstpavillon.dk. Kørselsgodtgørelse til kunstnerne nægtet.” 

På generalforsamlingen udtaler Ole: ”Udstillingen kan ikke betragtes som en udstilling arr. af Aalborg Kunstpavillon”. 

Fra Kunsthal Nord har Aalborg Kunstpavillon modtaget opsigelse af 

samarbejdsaftalen, opsigelsen træder i kraft fra 1. april 2018. 

Formanden har sendt klage herover til borgmesteren. Opsigelse dels fra 

Sundheds- og Kulturforvaltningen dels fra Kunsthal Nord var forud for 

generalforsamlingen tilsendt foreningens medlemmer. 

Efter bestyrelsens beretning ved formanden ønskede også et 

bestyrelsesmedlem, Lars Winther, af afgive sin beretning. Det 

problematiseredes, at regnskabet ikke var fremlagt på 

generalforsamlingen 2017, så oplysninger om egenkapital og regninger 

til Aalborg Kunstpavillon vedr. grafiske udgifter til HeART var synlige. 

 

Efter formandens beretning fremlagde L. Winther dokumenter, der faktuelt viser tre forskellige regnskaber i regnskabsårene 2015 og 2016, hvilket ikke fremgår nogen steder. Alle regnskaber har han indsendt til Aalborg Kommune Kulturforvaltning før generalforsamlingen og de er ført til protokols, hvilket berigtiges af mail fra Kulturforvaltningen 25. januar 2018. 

 

Derudover nævntes vanskeligheder med samarbejde i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden stilledes til afstemning, 

som viste: 

8 stemte ja med forbehold 

7 stemte ja 

1 stemte nej 

1 stemte blank 

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Det omdelte regnskab blev gennemgået af kasserer Gurli Thomsen Nielsen. 

Underskud i 2017 kr. 13.407. 

Egenkapital pr 31.12. 2017 kr. 126.476. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

10 stemte for 

5 undlod at stemme 

 

6. Orientering om 2018 

Er indeholdt i beretningen. 

Som svar på spørgsmål på generalforsamlingen kunne det oplyses, at 

foreningen d.d. har 89 medlemmer, hvoraf ca 40 er kunstnermedlemmer. 

 

7. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

8. Fastlæggelse af kontingent 

Årligt kontingent kr. 175 blev godkendt. 

 

9. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer, 4 på 2 år og 4 på 1 år og 2 bestyrelsessuppleanter 

Carsten Hansen 

Birthe Markmann 

Lisbeth Fast 

Karin Jacobsen 

Ole Flyv 

Lars Winther 

Kirsten Ahlgren 

Det vedtoges med 13 stemmer, at bestyrelsen gives mulighed for at 

supplere sig selv med det 8. medlem. 

Lars Winther er ikke på valg, idet han på generalforsamlingen 2017 blev valgt for 2. år. 

9. 1. Ifølge vedtægterne er formanden er på valg i lige årstal, men dette punkt var ikke påført dagsordenen. 

 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Posterne står åbne og besættes senere. 

 

11. Evt. 

Udestående fakturaer tager den nye bestyrelse sig af. 

 

"Under dette punkt gjorde Gurli T. Nielsen opmærksom på, at der lå en regning, som skulle betales. Der blev spurgt ind til beløbets størrelse og hvad det drejer sig om. Hun oplyste, at regningen lyder på 33.000 kr. og fakturaen er udstedt af Ole Flyv -afregning for grafisk arbejde". 

 

Lodtrækning af gavekort blandt fremmødte: 

Ingelise Krarup Andersen kr. 1000 

Lodtrækning af gavekort blandt alle medlemmer: 

Gurli Thomsen Nielsen kr. 725 

Bodil Østergaard kr. 500 

 

Referent:            Ingelise Krarup Andersen. 

"Dirigent:              Carsten Hansen" 

"Næstformand:     Lars Winther" 

Formand: Ole Flyv 

Kasserer: Gurli Thomsen Nielsen 

Bestyrelsesmedlem.                                                   

AALBORG KUNSTPAVILLON
GENERALFORSAMLING 2017

Tid: Torsdag, den 26. januar 2017

Sted: Kunsthal Nord, Aalborg

Deltagere ca 25 stemmeberettigede

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
Kirsten Ahlgren blev valgt til dirigent, og hun konstanterede,
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med tre ugers varsel.

2. Valg af referent
Lars Winther blev valgt som referent.

3. Valg af stemmeudvalg
Birthe Markmann og Dorthe Bang blev valgt
Stemmeudvalget kom ikke i funktion.

4. Formandens og bestyrelsens beretning:

2016 er gået ufatteligt stærkt. Fik vi nået, det vi ville?
Uden at røbe for meget har 2016 været et SÆRDELES spændende år
med masser af nye spændende udfordringer.

Vi har bl. andet brugt MEGEN energi på at få vores nyhedsbrev,
der har udviklet sig til at være et nyhedsblad - "HeArt" op at stå.

Vi har deltaget i alt lige fra div. møder til seminar om Street Art.

Afholdt ti bestyrelsesmøder og deltaget i tolv forretningsudvalgsmøder.
Vi har passet vores udvalgsposter i Kunsthal Nords Advisory Board
og udstillingsudvalget.
Deltaget i ti beboerrådsmøder (Nordkraft)

Vi har fået sammensat et eksternt udstillings/bedømmelsesudvalg,
der har taget sig af bedømmelse til optagelse i DKR.

Vi har brugt megen energi i forsøget på at få  en jubilæumsudstilling
placeret.

Vi har arbejdet på at få nye medlemsfordele.
Vi har passet Pavillonens daglige drift med stor hjælp fra Susan Vilstrup, KhN.

Vi er bekendt med, at der er medlemmer , der har haft problemer med at betale
kontingent kontant, og ikke har kunnet betale kontant på Kunsthal Nord -
på trods af, at det er en aftale med Aalborg Kommune/kulturforvaltningen.
Det vil vi naturligvis finde en løsning på.

I 2016 besluttede vi at udsende medlemskort og girokort sammen for at spare
på portoen. Kortet blev efterfølgende aktiveret, når bogholderiet havde
registreret kontigent indbetaling.
Som noget nyt fik vi fremstillet begrænset antal Ambassadørkort.
Bestyrelsen har haft brug for et visitkort, bl. andet når vi bl. andet har
deltaget i seminarer. Det blev udviklet til et Ambassadørkort.
Vi har valgt at videreføre linien fra kalenderen og fået trykt 12 + 3 kort.
Vores mål er, at vi på sigt får udstedt Ambassadørkort til samtlige
medlemmer af DkR.

Vi har været ambitiøse i 2016 og udgivet 12 NYHEDsbreve, der fra maj 2016
ændrede sig til et blad, der i starten kom til at hedde ART. I juni 2016
fik bladet sit nuværende navn HeArt.
HeArt er engelsk og betyder hjerte, med fokus på Art og kunst -
kunst med hjertet.

Vi har investeret meget energi i at få vores nyhedsblad til at fungere
som et interessant talerør, som samtidig kan bruges til at orientere,
hvad der forgår i kunstens verden. 
Vi håber, vores indsats med NYHEDsbladet er lykkedes. For at få NYHEDsbladet
til at fungere endnu bedre, vil vi gerne opfordre Aalborg Kunstspavillons- og
DKR medlemmer til at fungere som journalister ved at skrive indlæg og gerne supplere
med foto. Send en mail til redaktionen på www.infokunst-pavillon.dk
og fortæl, hvis I har en nyhed vedrørende kunst. For eksempelvis en udstilling
I har set, eller en anden kunst oplevelse, der har gjort indtryk eller kommende
kunstarrangementer.
Er I kunstner medlem af DkR, husk venligst at informere HeArt, hvis I deltager i en
udstilling, en workshop eller andet kunst relavant. Husk, at I kan sende invitationer
igennem HeArt. Arbejder du på et billede eller anden form for kunst, du gerne vil berette
om, så send en artikel eller en kort beskrivelse, gerne suppleret med foto.  
Vi modtager med glæde fra alle kunstarter.
HeART har et stort udviklings potentiale - jo flere, der deltager med artikler/beskrivelser,
jo mere kan vi udrette sammen.

Vi har udsendt 4 numre af DKR nyt i 2016. Hvert nummer var tema bestemt og målrettet
til Aalborg Kunstpavillons egne kunstnere.

NUMMER 1:

Kalenderen er i hus og kan afhentes på Kunsthal Nord.

Nummer 2:

Lokaler til jubilæumsudstillng.
Besigtigelse af lokaler Aalborg Kommune vil stille til rådighed.
Oprettelse af et jubilæumsudstillingsudvalg: Hvor vil vi hen?
DKR indkaldes til møde i vores lokaler i Kunsthal Nord mandag 4. juli 2016 kl. 19.00

NUMMER 3:

Dagsorden til DKR møde i vores lokaler i Kunsthal Nord mandag 4. juli 2016 kl 19.00
 
NUMMER 4:

Referat fra DKR møde mandag 4. juli 2016

Sundheds- og Kulturforvaltningen 28. juli 2016
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Att: Lis Rom Andersen

Ansøgning om udstillingsplads

Aalborg Kunstpavillon har nu afholdt møde med Det Kunstneriske Råd om Kulturforvaltningens
tilbud om udstillingsplads til jubilæumsudstilling.

Resume:

Det Kunstneriske Råd har været indkaldt til møde mandag 4. juli 2016 i vores lokaler i
Kunsthal Nord. Kulturforvaltningen ved Aalborg Kommune har foreslået to muligheder for
jubilæumsudstilling 2016. Eternitten, Kridsløjfen, 9000 Aalborg. Udstillingsted bestående
af flere større kontorlokaler og mindre kontorlokaler på række.
Budolfihus, Algade 41, 9000 Aalborg. Nordea Banks tidligere lokaler overfor Budolfi Kirke.
Et stort lokale 15 x 30 m. med masser af vinduesareal. Der mangler ophængnings muligheder.
Ophængningsvægge skal lånes eller bygges.
Muligheder, beliggenheder og udfordringer på begge adresser blev drøftet af de fremmødte,
der blev enige om, at det bedste forslag til jubilæumsudstilling
vil være Budolfihus, der ligger i centrum af Aalborg.

Hvor længe kan vi disponere over udstillingslokalerne i Budolfihus?
Jubilæumsudstillingen - vil, hvis den realiseres, finde sted i vinter halvåret.
I denne periode vil der være brug forvarme og belysning.
Der vil være store udfordringer - dels skal der lånes eller bygges skillevægge til ophængning.
Endvidere vil der være udgifter til maling, værktøj, stiger, søm, skruer, ophæng, lift, belysning,
vand, varme og sanitet.
Hvem skal afholde disse udgifter?
Set med Det Kunstneriske Råds optik vil det være mere korrekt al udstille i egne lokale på
Kunsthal Nord.
På længere sigt vil vi gerne have et permanent udstillingssted - med primært nordjysk kunst.
Så vi får de udstillingsmuligheder - vores vedtægter tilsiger - primært at udstille nordjysk Kunst.
Det vil være til gavn for Aalborgs/nordjyske kunstnere, men også gavne Aalborgs renomme og image.
Som Byen, der drager omsorg for vækstlaget i kunsten - fremtiden.

ORIENTERING OM 2017:

Det første nummer af HeArt i 2017/ januar er udkommet. Næste nummer er på beddingen og
udkommer i februar måned. Vi håber på at kunne fortsætte med at udgive HeArt hver måned.
Vi starter på et nyt medlemsår 1. april 2017 og der fremstilles et nyt medlemskort med nye
medlemsfordele.
Vi håber på opbakning fra DKR, så vi kan udgive en ny serie Ambassadørkort.
Lykkes det, vil selvsamme kunstnere blive månedens kunstner, i forlængelse af den serie
kunstnere, der er kørt i 2016. Hver måned vil en ny kunstner blive præsenteret på hjemmesiden og
på HeART forsiden, hvor et opslag dedikeres til månedens kunstner.
Vi har et håb om, at DKR medlemmer vil blive ligestillet med BKF medlemmer, det vil give gratis adgang
til en del udstillinger. Hvis det sker, vil vi fremstille et personligt Kunstnerkort.

Vi har også en udstilling på Frederikshavns Museum, der vil blive afholdt i perioden 28/10 -20/12 - 2017.

På nuværende tidpunkt er der 129 medlemmer af Aalborg Kunstpavillon.
Der er 47 medlemmer af DKR, der er i 2016 kommet 3 nye medlemmer i Aalborg Kunstpavillon, hvoraf en er optaget
I DKR.


5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskab gennemgået af kasserer Gurli Thomsen Nielsen.
Tilskud fra Aalborg Kommune er i 2016 kr. 58.696.
Tilskuddet bortfalder fra 2017.
Fremover skal Aalborg Kunstpavillon søge om midler fra Aalborg Kommunes kulturpulje til konkrediterede
projekter/udstillingsaktivitet/ faste årlige omkostninger.
Brev fra Rådmand Mads Duedahl og direktør Bente Graversen blev vist på powerpointen.
Indtægter fra kontingent kr. 22.225
Overskud i 2016 kr. 26.026,48
Ejenkapital pr. 31.12 2016 kr. 120.859,27 


Udkast over Regnskab 2016/Budget 2017
Til godkendelse af Generalforsamlingen Aalborg Kunstpavillon 26.01.2017

REGNSKAB 2016:

Indgående

               Indtægter        Indtægter         Budget         Budget
               2016                2015                 2016           2017

Tilskud        58.696,00   58.696,00     58.696,00           0
Kontigent    22.225,00   25.595,00   25.000,00   22.225,00
Vinsalg            235,00        390,00        550,00         300,00
Kalendersalg   160,00       420,00         900,00            0,00    
Kontant           259,00           0,00             0,00         160,50
Renter                 0,00        282,92            0,00            0,00
Ialt              81.575,00   81.321,00   85.146,00   22.685,00      

Udgående
                          Udstilling/formidling:

                Udgifter    Udgifter    Budget     Budget
                2016        2015        2016       2017

Gavekort              3.000,00      5.500,00    3.750,00      3.275,00
Medlems+amkort    726,00         472,00       500,00         850,00
Graf/Trykkeri      35.162.50   15.000,00   27.000,00    35.500,00
Udstilling                     0,00   19.250,00   30.500,00    23.500,00
Porto                    4.009,00     1.865,90      3.000,00     2.000,00
Transport                107,00   10.157.56      1.500,00      1.000,00
Gaver/rep.                  0,00        507,43      1.000.00         400,00
I alt                    43.004,50  52.852,89     67.250,00     66.525,00

                          Drift/kontorudgifter:


Webhotel             2.835,00    2.835,00     2.900,00       2.900,00
Telefon                2.685,00    2.259,00     2.300,00       2.300,00
Kontorartikler       2.755,58    1.432,48    3.250,00       2.800,00
Generalforsamling  894,00    2.747,20       800,00       1.000,00
Møder                  1.619,80    2.578,21    5.000,00       4.000.00
Kontantkassen    1.000,00                      1.000,00        1.150,00
Gebyr Danske Bank 308,00     156,00       200,00          300,00
Kontormaskiner         0,00   14.403,00          0,00               0,00
Ialt                     11.997,88  26.410,89  15.450,00      14.450,00
IALT:                 55.002,58   79.263,78   82.700,00   80.975,00 


  
                                      


Regnskab godkendt afgeneralforsamlingen.
Budget fremlægning for 2017
Et medlem har betalt kontigent, men ikke skrevet navn eller adresse.


6. Orientering om 2017.
Se punkt 4.

7. Indkommet forslag fra Martin Barslev:

Tilbud fra Martin Barslev om finde lokaler til udstilling, måske Aalborg Kloster.
Martin Barslev vil gå vide med at undersøge udstillingsmuligheder.

8. Fastsættelse af kontigent:

Betalingsperiode for året, der kommer 1. april 2017 til 31. marts 2018
Årlig kontigent kr. 175 enstemmigt godkendt.
Der arbejdes på at udsende kontigent opkrævning elektronisk.
Endvidere vil der arbejdes på at udsende Ambassadørkort/medlemskort elektronisk.

9. Ingen formandsvalg i 2017.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Martin Barslev udgår af bestyrelse på grund for stor arbejdsbyrde privat.
Lars Winther opstiller til bestyrelsen og bliver valgt enstemmigt.

11. Revisorvalg:
Karin Knudsen blev enstemmigt valgt som revisor.
Kirsten Ahlgren blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.


12. Eventuelt:

Martin Barslev foreslår, at han vil gerne fortsætte som redaktør af hjemmeside og facebookside.
Det tages der stilling til på næste bestyrelsmøde.

Martin Barslev fortalte informativt om sit arbejde i udstillingsudvalget i Kunsthal Nord.

Lodtrækning af gavekort  blandt fremmødte ......

Karin Jakobsen                        kr. 1.500 - Nr. 538

Lodtrækning af gavekort blandt alle medlemmer.......

Finn Sixtus Thomsen                    kr. 1.000   Nr. 161
Erik Gamdrup Jensen                   kr.   500   Nr. 190
Louise Maagaard                          kr.   275   Nr. 744 


Referent: Lars Winther                Formand: Ole Flyv                Kasserer: Gurli Thomsen Nielsen
 

Årsberetning for 2016

Klik på linket>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
/UserFiles/Image/aarsberetning_2016_net2505.pdf
 

 

 

Generalforsamling 2016

AALBORG KUNSTPAVILLON GENERALFORSAMLING 2016

Tid: torsdag den 28. januar 2016

Sted: Kunsthal Nord i Aalborg

Deltagere: ca. 25 stemmeberettigede

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Peer Steen blev valgt til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt med 3 ugers varsel.

2. Valg af referent
Mona Jensen blev valgt til referent.

3. Valg af stemmeudvalg
Birthe Markmann, Karin Knudsen og John Mørch blev valgt til stemmeudvalget.
Stemmeudvalget kom ikke i funktion.

4. Bestyrelsens beretning /6. orientering om 2016
Pkt. 4 og pkt. 6 blev behandlet under samme punkt.


Formand Ole Flyv aflagde beretning for 2015 og orientering for 2016.


Generelt vil Kunstpavillonen spare på portoudgifterne. Hold derfor
fremadrettet øje med mailboksen, hvor der
vil blive udsendt nyhedsbrev ud omkring den 1. i hver måned.


Med baggrund i høje portoudgifter har bestyrelsen besluttet at ligestille
invitationer fra KHN med invitationerfra DKR. Det betyder,
at Pavillonen fremadrettet (med få undtagelser) udsender invitationer som pdf på mail.
Pavillonen har meddelt dette til KHN, som kvitterede med at ville have betaling for pdf'n
-Det har bestyrelsen takket nej til. Pavillonen vil gerne formidle for andre udstillinger
end DKR til medlemmerne -men ikke betalefor det.


Der har i 2015 været én DKR udstilling ”Forelskelsen” i Aalborg Kunstpavillon s regi,
afholdt i januar på Frederikshavn Kunstmuseum.


Der har været flere arrangementer:
Børglum Kloster -Bayeux-tæppet.
Filmforevisninger i Biffen med rabat.
Byvandring rundt til de nye gavlmalerier.
Tur til Biennalen i Venedig, desværre aflyst pga. manglende tilslutningMan har i to år arbejdet på en ansøgning om en udstilling
kaldt Kul/Kultur i Kunsthal Nord. Aalborg Kunstpavillon skal søge
på lige fod med andre, derfor skal ansøgningen indeholde hvem
kunstnerne er og ideen skal være konkretiseret i ansøgningen.


Aalborg Kunstpavillon har 40 års jubilæum i år. I den forbindelse har
pavillonen lavet en Jubilæumsbog i form af en kalender med en DKR-kunstner
på hver side. Bogen blev delt ud på generalforsamlingen og vil blive
fremsendt til alle øvrige medlemmer. For yderligere fejring af
40 års jubilæum har Kunstpavillonen brug for folk til hjælp for en arrangere dette.


Aalborg Kunstpavillon bedt Kunsthal Nord om tilladelse til, at hænge
et nyt original værk op hver måned i Kunsthal Nords lokaler.
Og kombinere dette med en Artist talk arrangement.
Kunsthal Nord vil ikke tillade et værk bliver hængt op. Dog må man gerne holde
arrangementer som Artist talk i Kunsthal Nord.


Månedens kunstner bliver vist på forsiden af hjemmesiden
fulgt op af en Artist Talk. Denne måned er
kunstneren Claus Brusen. Artist talk eventuelt til sommer, ikke endelig planlagt.


Aalborg Kunstpavillons medlemmer vil gerne have godt og bedre
samarbejde med Kunsthal Nord. Bestyrelsen
føler, at Kunstpavillonen kommer længere og længere ud på et sidespor.


Generel opbakning til at Kunstpavillonen finder vores eget sted.
Flere forslag i spil.


John Mørch var i besiddelse af en kopi af en beslutningsprotokol
dateret i 2013 fra Aalborg Kommune, hvori der står, at Kunstpavillonen
bør have bedre udstillingsmulighed i Kunsthal Nord. Kopien blev overdraget til Ole
Flyv, der vil gå videre med sagen til kommunen.


5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren Gurli Thomsen Nielsen aflagde regnskabet for 2015.
Regnskabet 2015 blev uddelt til de fremmødte medlemmer.


Større poster på indtægtssiden
Tilskuddet fra Aalborg Kommune er uændret kr. 58.696.
Kontingenter: kr. 25.975,00 Der har været et medlemsfald
og det nuværende medlemstal er 148.
(deraf 66 medlemmer af Det Kunstneriske Råd)


Større poster på udgiftssiden:
Indkøb af ny computer kr. 15.404
AKP grafisk og tegnearbejde kr. 15.000
Transportgodtgørelse kr. 10.157 (til transport af skulpturer ifm. en udstilling)
Udsendelser Kunsthal Nord kr. 9.093


Regnskabet udviste et overskud på kr. 13.452,42
Regnskabet godkendt.6. Orientering om 2016
Se punkt 4

7. Indkomne forslag
Der er indkommet to forslag.

Et fra bestyrelsen, der blev udsendt med dagsordenen,
Et fra Birgit Vanghaug, der trods rettidig indlevering til bestyrelsen
før 14 dage generalforsamlingen IKKE blev udsendt. Grunden til at
dette ikke var udsendt til medlemmerne,
var ifølge Ole Flyv travlhed og en ikke tjekket mailboks.


1.
Forslag (fra bestyrelsen, som var udsendt til medlemmerne)
#7 Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres med:
Tegningsberettede: Kasseren og formanden.
Forslaget blev godkendt, men som et nyt punkt under #7
2.
Forslag (Fra Birgit Vanghaug, som ikke var udsendt til medlemmerne)
Forslaget er stillet i erkendelse af, at der skal ske noget, hvis Kunstpavillonen
skal overleve, hvilket begrundes i følgende 5 nøgne fakta:

-Kraftig dalende medlemstal,
-Kunstpavillonen kan ikke opstille en fuldtallig bestyrelse -8 medlemmer,
2 suppl samt en formand.
-Ingen eller meget få deltager i arrangementer.
-Kun en mangelfuld ansøgning om udstilling til Kunsthal Nord i
AKP’s regi, ingen udstillinger.
-Ingen ansøgninger til optagelse af DKR


Der blev oplistet 3 muligheder:

a.
Foreningen nedlægges, i erkendelse af at den er gået ”metaltræt”/ har mistet gejsten.
Skal dette ske, vil det være nødvendigt, at ”mindst ¾
af medlemmerne ved urafstemning udtrykker ønske herom” iflg. 9.3.
b.
Man starter på en frisk, på et helt nyt grundlag med folk, der brænder
for sagen, og at man finder et udstillingslokale for os selv,
måske SPRITTEN eller tomme butikslokaler i midtbyen.
c.
Et eller to sabbatår til nytænkning à la Cirkus Benneweis,
der også er kommet i en krise pga. manglende publikumsinteresse.
Forslaget blev ikke behandlet, da det ikke har været udsendt.
Birgit gjorde ikke opmærksom på at forslaget ikke var med på dagsordenen
ved generalforsamlingens begyndelse. Hun blev gjort opmærksom på,
at hun var velkommen med selvsamme forslag til generalforsamling 2017,
men der bliver IKKE en ekstraordinær generalforsamling i 2016
på det grundlag, hvilket blev besluttet af generalforsamlingen.

8. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede,
at kontingentet på kr. 150 plus kr.+ 25 til gavekort i alt Kr. 175 årligt fastholdes.
Vedtaget enstemmigt.


9. Valg af formand
På valg til formandsposten for 2 år i lige år fra 2016.
Ole Flyv opstillede uden modkandidat og blev genvalgt.


10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
Punktet burde have heddet valg af 8 bestyrelsesmedlemmer
og 2 bestyrelsessuppleanter, da bestyrelsen
består pt. kun består af 3 bestyrelsesmedlemmer, som er på genvalg samt en formand.


Valgt til bestyrelsen blev:
Martin Barslev (genvalg) og Gurli Thomsen Nielsen (genvalg).
Birgit Vanghaug ønskede ikke at genopstille.
Der var ikke andre opstillede.


For at vedtægt 5.1 opfyldes skal bestyrelsen være fuldtallig,
Kunstpavillonen skal yderlig finde 8 personer, der
er villig til at indtræde i bestyrelsen som hhv. bestyrelsesmedlemmer
eller suppleanter. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at supplere sig selv.


11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Valgt til revisor for 2 år i lige år 2016 blev:
Peter Steen, genvalg

Valgt som revisorsuppleant
Karin Knudsen, genvalg

12. Eventuelt
Lodtrækning af et gavekort til generalforsamlingens fremmødte
1 stk. gavekort pålydende kr. 2.000 Ole Flyv

Lodtrækning af 3 gavekort til alle foreningens medlemmer
1 stk. gavekort pålydende kr. 1.000 Anne Marie Mejlholm 1 stk. gavekort pålydende kr. 500
Mona Jensen 1 stk. gavekort pålydende kr. 250 Karin Knudsen

 

 

 

Generalforsamling 2014

Aalborg den 1. februar 2014

Kære medlem af Aalborg Kunstpavillon

På Aalborg Kunstpavillons generalforsamling, der blev afholdt den 30. januar i år, kom vi i den situation, at der ikke var nogen, der ønskede at stille op som formandskandidat (punkt 9.)

Under punkt 7 vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 10 (plus formand) til otte (plus formand.) Der skulle således ideelt set vælges otte medlemmer i bestyrelsen. For at bestyrelsen kan fungere er det ikke et krav, at alle bestyrelsesposterne er besatte; men der bør dannes en fuldtallig bestyrelse.

Under punkt 10, Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter, kom det frem, at

  • de medlemmer, der blev valgt på generalforsamlingen den 26. januar 2012, enten ikke ønskede at genopstille eller for et medlems vedkommende havde forladt bestyrelsen.[1]

  • af de medlemmer, der var valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen den 31. januar 2013, ønskede to at fortsætte deres toårige valgperiode ud, nemlig Ole Flyv og Martin Barslev.[2] Disse to medlemmer samt Birgit Vanghaug blev valgt til bestyrelsen.

I denne situation vedtog generalforsamlingen, at den nye bestyrelse blev selvsupplerende, og at den i samarbejde med den afgående bestyrelse skulle finde frem til nye kandidater med det formål at få dannet en fuldtallig bestyrelse.

Den aktuelle situation er ikke ualmindelig i bestyrelser i disse år, og i Aalborg Kunstpavillons tilfælde er den resultatet af et sammenfald af individuelle prioriteringer og af en vis utilfredshed med Pavillonens status i Kunsthal Nord.

Bliver bestyrelsen ikke fuldtallig i løbet af februar/marts eller på en eventuel senere ekstraordinær generalforsamling, kan det i yderste konsekvens føre til en opløsning af foreningen.

Det skal understreges, at den almindelige opfattelse i den afgående bestyrelse er, at det – efter et på nogle områder turbulent år – er gået godt med både arrangementer og udstillingen Horisonter og formationer, og at der tegner sig rigtig gode muligheder i 2014, hvor Aalborg Kunstpavillon startede året med en udstilling af værker af DKR-kunstnere (plus en gæst) på Frederikshavn Kunstmuseum, … men på den anden side, og igen skal arrangere en stor nordisk udstilling (med kunstnere fra Norge, Sverige og Nordjylland) i 2014. Endvidere er Aalborg Kunstpavillon involveret i to andre udstillinger, Makers of Today (kunsthåndværk) og den censurerede Nordkraft udstilling, der i år vises i Kunsthal Nord.

Endvidere har Pavillonen arrangeret den første udstilling i 2015. Vi kan glæde os til at se en række værker af Poul Bækhøj og Frede Troelsen, der går i dialog med hinanden.

Flertallet af de afgående bestyrelsesmedlemmer er helt klart af den opfattelse, at Pavillonen nu er kommet igennem den turbulente periode med flere formandsskift i 2013, at Pavillonens deltagelse i Kunsthal Nords udstillingsudvalg var været konstruktiv for Kunsthal Nord og – frem for alt – for Pavillonen selv, og at samarbejdet med Kunsthal Nord er kommet ind i en god gænge efter nogle ”grænsestridigheder” i 2013. Som bekendt har Pavillonen to medlemmer i Kunsthal Nords udstillingsudvalg og dermed en stor indflydelse på udstillingsprofilen.

Dette betyder, at medlemmerne af den afgående bestyrelse (næsten alle) mener, at de med gode fremtidsperspektiver kan overlade Pavillonen til den nye bestyrelse.

Vi beder dig derfor overveje, om du ikke kunne tænke dig at indtræde i den nye bestyrelse. Den afgående og den nye bestyrelse holder et fælles møde den 10. februar.

De vil glæde os meget, hvis du inden den 10. februar tilkendegiver, at du vil gå ind i den nye bestyrelse. Send en mail eller ring venligst til Ole Flyv (oleflyv@gmail.com – tlf. 5299 4871.)

Med de venligste og meget optimistiske hilsener

På vegne af den afgående og den nye bestyrelse

 

Ole Flyv

 

 

 

[1] Efter en kortere periode som formand gik Signe Højmark ud af bestyrelsen i 2013, da det for hende ikke var praktisabelt at bo i Brovst og være bestyrelsesformand i Aalborg. De øvrige medlemmer, Poul Bækhøj, Kristin Falck Saghaug, Lisbeth Gjørtz Fast og Anders Ørom, ønskede af arbejdsmæssige, personlige eller andre grunde ikke at genopstille.

[2] Af de øvrige medlemmer, der blev valgt på GF i 2013, var Søren Friis udtrådt af bestyrelsen tidligere i 2013. Peter Sawman og Karen Brøgger ønskede af personlige grunde ikke at fortsætte deres valgperiode ud. På den ekstraordinære generalforsamling den 26. september 2013 trådte suppleanterne, John Mørch og Arne Møller Larsen ind som bestyrelsesmedlemmer i stedet for Søren Friis og Signe Højmark. Per Andreasen blev valgt som ny suppleant.

Hermed indkaldes til årets generalforsamling for Aalborg Kunstpavillon

Torsdag d. 31. januar 2013 kl. 19.00 i Kunsthal Nord

Dagsorden ifølge lovene:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Valg af stemmeudvalg ( 3 medlemmer )

4.       Bestyrelsens beretning

5.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab

6.       Orientering om 2013

7.       Indkomne forslag

8.       Fastlæggelse af kontingent

9.       Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant

10.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11.   Eventuelt

              På valg er  Bestyrelsesmedlemmerne:  Søren Friis, Ole Flyv Christensen, Lars Brorson Fich,
             Dorte Visby, Peter Sawman. Bestyrelsessuppleant:   Martin Barslev

                                     Revisor: Peer Steen Hansen                 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan ses på hjemmesiden; www.kunstpavillon.dk eller rekvireres ved henvendelse på tlf.: 98121163

 

Traditionen tro serveres lidt mundgodt, ligesom der udtrækkes gavekort efter den gældende ordning. Det betyder, at den ene halvdel udtrækkes blandt  samtlige  medlemmer , mens den anden halvdel udtrækkes blandt de medlemmer, der er mødt op til generalforsamlingen.

 
Med venlig hilsen
Aalborg Kunstpavillon
Ingelise Nørgård
 
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling den 26-09-2013

Tilstede: 31 deltagere.

1. Signe Højmark bød velkommen og henviste til sommerbrevet 2013 samt gengav ganske kort hvordan vi ser på fremtiden.

2. John Mørk blev valgt til dirigent. Den ekstraordinær generalforsamling er lovligt indvarslet i sommerbrevet af den 25. juni 2013 og dermed beslutningsdygtig.

Signe Højmark afgår som formand pga. personlige årsager og Søren Friis ønsker at træde ud af bestyrelsen.

3. Karen Brøgger blev valgt til referent.

Stemmeudvalg blev valgt - Bodil Juhl, Jørgen Poulsen og Karen Knudsen

4.-5. Signes beretning. En positiv bestyrelse efter mødet med skolekultur-forvaltningen og politikkerne. Der er grundlag for en ny planform med en stærkere identitet efter afklaringsprocessen. Vi gik efter 50% af udstillingstiden altså 3 ud af 7 udstillinger årligt. Historikken og tolkningen af denne har været gennemgået og medført større synlighed. Afgørelsen fra kommunen blev ........(Signe du skriver lige selv til her....) Flere udstillingsmuligheder blev nævnt Utzon centret og der blev efterfølgende holdt møde med Anni Walther som meddelte at vi kunne søge på lige vilkår som andre og ikke kunne få særstatus. Der er indledt et samarbejde med Frederikshavns kunstmuseum og i den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe. Signe opfordrede til at DKR medlemmerne skulle komme med forslag til udstillinger og evt. lave en brainstorm sammen om fremtidige muligheder for at udstille andre steder. Dronninglund kunstcenter blev nævnt. Poul Bækhøj mente at vi skulle kikke vores vedtægter igennem og at de på sigt skal laves om.

Lisbeth Fast - gav en kort gennemgang af udstillingsudvalgets arbejde og gav en kort opsummering om hvem der skal udstille i resten af 2013 og 2014. Fortalte ligeledes at der var kommet skærpet opmærksomhed om Aalborg Kunstpavillon samt en bedre afbalancering af fordelingen om udstillingerne.

Ole Flyv - gav en kort gennemgang af arrangementer i det forløbende år og opfordrede til at medlemmerne kunne komme med forslag til fremadrettede arrangementer/aktiviteter/foredrag mv.

Poul Bækhøj fortæller om de nye muligheder for DKR medlemmerne og henviste til Frederikshavn kunstmuseum. Udstillingen "På den anden side" var valgt til udstillingen i januar 2014.

Konkrete forslag som bestyrelsen kan arbejde videre med blev:
Dronninglund Kunstcenter- med forskellige udstillingsrum.

Leje lokaler ude i byen (butiksområder eller kontorlokaler)

Kunst i byrummet ved fx havnefronten, gågaden eller byens pladser.

Leje af kunst til det offentlige rum (er billigere end at købe kunst)

Kan søge kulturpuljer og Eu-midler.

   Dagsordnen: Arne Møller Larsen og John Mørk træder ind i bestyrelsen som fuldgyldige medlemmer og ikke som suppleanter i stedet for Søren Friis og Signe Højmark. Ny suppleant blev Per Andreasen (adresse Under Lindene 8, 9400 Nørresundby telefon 98191380/21208380 mail zeus8@live-dk) Der kom ingen nye kandidater til formandsposten - så generalforsamlingen blev enige om at bestyrelsen fungere frem til ordinær generalforsamling i januar 2014. Der vil blive fundet en talskvinde eller talsmand.

6. Ingen indkommende forslag.

7. John Mørk fortalte at der i den nye finanslov er bevilliget 11. millioner til hus- kunstordningen til at arbejde med børn og kunst. Læs mere på kunst.dk

Kirsten Algreen opfordre til at se nye muligheder i Nordkraft og få det til at vokse. Glem Søndergade. Kirsten mente at det var vigtigt at foreningens vedtægter bør updateres.

Anette Falck Opfordre til at se frem af og se muligheder i Nordkraft. Mener der ligger en tungsindig energi over foreningen, ønsker åbenhed og at tingene bliver sagt ligeud. Energien bør blomstre.

Kristin xxxxx fortalte at vi i bestyrelsen har haft mange vigtige diskussioner. Ansvar for en bred repræsentation af  kunstnere - en platform for muligheder. Ikke se på den tabte indflydelse men på hvordan vi sikre den bedste synlighed for kunstpavillon. Det er vigtigt at huske på at kampen er gået på mere indflydelse i Kunsthal Nord.

Lisbeth Fast - Kaos er en vigtighed i oprydning og forandringsprocesser.

Signe Højmark fik afslutningsbemærkningen.
Vi mangler unge som bør have muligheden for at udstille.
Politikkerne - ved nu hvem vi er.
Medierne - har bragt os på banen.

En stor tak til Signe Højmark

Næste Bestyrelsesmøde er den 21. oktober i Kunsthal Nord kl. 17.00. Ole Fly står for maden for det er ham mester til:

 
 
 
 

Generalforsamling 2012

 

                                                                                             

 AALBORG KUNSTPAVILLON GENERALFORSAMLING 2012
Tid: Torsdag, den 26. januar 2012
Sted: Kunsthal Nord i Aalborg

Deltagere: 59 stemmeberettigede samt 1 spædbarn uden stemmeret

                     
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent

Kirsten Ahlgren blev enstemmigt valgt til dirigent og hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med 3 ugers varsel.

 
2. Valg af referent

Peter Sawman blev enstemmigt valgt til referent.

 
3. Valg af stemmeudvalg

Peer Steen Hansen, Karen Welinder og Jørgen Broman blev valgt til stemmeudvalget.

 
4. Bestyrelsens beretning

Formand Ingelise Nørgård aflagde beretning for 2011.

 

Kunstpavillonens formål er at fremme interessen for kunst, at medvirke til en bredere kunstformidling, samt at give udstillingsmuligheder til fortrinsvis nordjyske kunstnere. Foreningen skal opfylde sine formål ved at forestå skiftende arrangementer og udstillinger, der i form og indhold har et kunstnerisk og kulturelt sigte. Hermed forstås bl.a. musik, lyrik, teater, foredrag, ekskursioner og arbejdende værksteder.

 

Der har været afholdt 5 udstillinger i Kunsthal Nord  –  6 med jubilæumsudstillingen. Vi har haft del i 3 af  udstillingerne  og har stået for arrangementer i tilknytning til de 5.

 
a. Hænder ser anderledes end øjet.

Karla Sache fra Berlin og nordjyske kunstnere.

Tilknyttede arrangementer: Frottageteknikken, Kunsthistorie og jazzensemblet Admiral Awesome med Frederik Ljungkvist.

 
b. Wind.

Med Steen Rasmussen og Rikuo Rieda

Arrangement: ”The pillow Book” kunne ses i Biffen.
 

c. Særkers farverige fabler samt 3 kunsthåndværkere. En sommerudstilling med Jørn Særker Sørensen sammen med keramikerne Signe Højmark, Bent Skytte Rasmussen og Askel Krog.

Arrangement: Felix Pedersen berettede inspireret om Jørn Særker Sørensens liv og kunst.

 
d. Spatial Relations.

To Aalborg kunstnere Lars Pedersen og Henrik Godsk sammen med Jonas Phil, Morten Ernlund, Christian Salling/Ole Pedersen og Frederikke Friderichsen lavede udstilling. 

Arrangement: Hvad er rum? Dialogmøde med Lars Fich og Henrik Godsk.

 
 
e. Jubilæumsudstilling og matiné.

Udstilling af Kunstpavillonens plakater gennem 35 år samt billeder af mange DKR kunstnere.

Arrangement: ” De tre tidligere formænd Bent Axel Olesen, Leif Gissel og Kirsten Ahlgren holdt oplæg og fortalte om foreningens historie. ”Jazz Friends” med Laila Amstrup spillede.  

Der var en rigtig god stemning og man hyggede sig gevaldigt.

 
f. Water Marks.

En installation med lyd, lys og vand samt andre værker af Nina Kleivan og Frode Gundorf Nielsen.

 
 

 Juleudstillingen i Aalborg Kloster
Stor keramikudstilling med 16 kunstnere kurateret af Laila Stenderup, Lene Frederiksen Lisbeth Fast og Dorte Visby med stor hjælp af Ole Flyv og Bruno Jakobsen. Til ferniseringen kunne man høre klassisk musik med duoen Karen og Rasmus Birk Grarup, sang og guitar.       

Et lidt politisk satirisk juleeventyr kurseret af Peter Sawman og så til  sidst en let servering og lidt juleknas og mundgodt. Jul som i gamle dage. Der blev solgt rigtigt godt.

  Artist Talk arrangementer.

Ole Flyv har holdt åbne møder med: Karla Tonsgaard, Gorm Spaabæk, Tegner Bruno, Thorvald Odgaard og Leif Lemmiche.

Turarrangementer.

Besøg på Vrå Kunstmuseum med udstilling af Poul Anker Bech.

Besøg hos Britta Madsen og Søren Gøttrup i Støvring.

 

Endvidere orienterede Ingelise Nørgård om det nye medlemskorts fordele.

Medlemsgave 2011 var et grafisk tryk til alle medlemmer.

Den ny etablerede og udvidede Hjemmeside udbygges og ajourføres fortsat.

”Pavillon Nyt” udkommer nu 2 gange årligt.

De stigende takster for postforsendelser belaster Kunstpavillonens budget.

Medlemmerne var blevet bedt om at tilkendegive, om man fortsat ønskede materiale tilsendt, eller vi helt skal gå over til  digital udsendelse. Da kun få har meldt tilbage, fortsætter vi med postforsendelser en tid endnu.

Beretningen blev afsluttet med en opsummering af året og visioner for det videre arbejde. (Se bilag)

Beretningen godkendt.
 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 

Kassereren Anders Ørom aflagde regnskabet for 2011.

Regnskabet 2011 blev uddelt til de fremmødte medlemmer.

Der har været et beskedent medlemsfald på 39 medlemmer i forhold til år 2010.

Tilskuddet fra Aalborg Kommune er uændret kr. 58.696.

Statens Kunstråd har ydet tilskud på 10.000 kr til udstillingen ”Hænder ser anderledes….”

Vi betaler et tilskud til  Kunsthal Nord til hver udstilling til dækning af portoudgifter, trykning af indbydelser, kopiering m.m.   

Samarbejdet mellem Kunsthal Nord og Pavillonen fungerer godt.

Udgifterne til etableringen af Pavillonens nye hjemmeside blev drøftet.  

Udgifterne til jubilæumsudstillingen med Matinè med musik og traktement blev gennemgået.

Regnskabet udviste et beskedent underskud på kr. 736,61.   

Regnskabet godkendt.    
 
6. Orientering om 2012
 
Ingelise Nørgård:

orienterede om de allerede nu planlagte udstillinger og arrangementer.

 udstillinger.

1.) Den 23. marts 2012 er der fernisering på ”Visuel Poesi – interaktiv og elektronisk Artist Book”, der er en art lysavis, hvorpå de besøgende på en computer kan skrive digte, som  med et klik på send, vises på skærmen. Digteren Peter Laugesen forbereder ord og Carsten Schmidt-Olsen laver digitale billeder til pauserne mellem digtene. Udstillingen er arrangeret med tilskud fra flere forskellige fonde.

2.) Den 8. juni 2012 er der fernisering på ”Tilstedeværelse-Fraværelse”, en installation af Carsten Schmidt-Olsen, som benytter andre kunstneres værker i sine installationer. De udstilles i ”Store sal” og ”Højloftede Rum”. Dorte Visby og Britta Madsen kuraterer en udstilling med kunsthåndværk i resten af lokalerne.
Arrangementer

3.) Studietur til ”Dokumenta” med tog og overnatning i Kassel den 15.- 17. juni 2012. Tilmeldingsfristen er senest 14. februar 2012.

4.) Den 9. februar 2012 er der et foredrag med Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft.

Anders Ørom:

1.) Den 15. februar 2012. 2 kunstneriske film i Biffen: Den Andalusiske hund og Guldalderen. Bunuel og Dali. Fri entre for medlemmer.

2.) Den 14. marts 2012. ”Goya i Bordeaux”, film i Biffen. Fri entre for medlemmer.

 
7. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.
 

8. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet på kr. 150 plus kr.+ 25 til gavekort i alt Kr. 175 årligt fastholdes. Vedtaget enstemmigt.

 
 
9. Valg af formand

På valg til formandsposten for 2 år i lige år fra 2012.

Bestyrelsen indstillede Ingelise Nørgård til genvalg.

Enstemmigt genvalgt.
 

10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter

Valgt til bestyrelsen for 2 år i lige år fra 2012 blev:

Anders Ørom, genvalg
Lisbeth Gjørtz Fast, genvalg

Kirstin Falck Saghaug, genvalg

Signe Højmark, nyvalg
Poul Bækhøj, nyvalg
 

Valgt til suppleant for bestyrelsen for 2 år i lige år 2012 blev:

Marianne Rønnow, genvalg
 

Valgt til suppleant til bestyrelsen for 1 år i ulige år 2011 blev:

Martin Barslev, nyvalg
 

Note: (Siddende i bestyrelsen valgt i ulige år 2011 er:

Dorte Visby, Ole Flyv, Peter Sawman, Søren Friis og Lars Fich).

 
 
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Valgt til revisor for 2 år i lige år 2012 blev:

Mona Jensen, genvalg
 

Valgt som revisorsuppleant for 2 år i lige år 2012 blev:

Karin Knudsen, nyvalg
 

Note:(Revisor Peer Steen Hansen er valgt i ulige år for 2 år i år 2011.)

 
12. Eventuelt

Anders Ørom overrakte de 4 afgående valgte repræsentanter en Raku brændt vase fra Dorte Visbys keramikværksted som tak for deres indsats:

 

Lene Frederiksen, afgik som bestyrelsesmedlem

Grethe Maurseth, afgik som bestyrelsessuppleant

Laila Stenderup, afgik som bestyrelsessuppleant

Krystyna Lemmiche, afgik som revisor

 

Lodtrækning af 4 gavekort til generalforsamlingens fremmødte

1 stk. gavekort pålydende kr. 1.000                                   Birgit Siggaard

1 stk. gavekort pålydende kr. 1.000                                   Jytte/Leif Hedegaard Jørgensen

1 stk. gavekort pålydende kr. 1.000                                   Karin Knudsen 

1 stk. gavekort pålydende kr. 3.000                                   Karin Jacobsen

 

Lodtrækning af 3 gavekort til alle foreningens medlemmer

1 stk. gavekort pålydende kr. 1.000                                   Marta Jørgensen

1 stk. gavekort pålydende kr. 1.000                                   Ole Klaus Hansen

1 stk. gavekort pålydende kr. 1.000                                   Aase Fredholm

 

Lodtrækning af 2 grafiske tryk                                          Elin/John Mørch

                                                                                       J. Poulsen

 

Mødet sluttede i god ro og orden.

Tak for denne gang og året der gik.

 
 
 

Peter Sawman, referent                                                     Kirsten Ahlgren, dirigent

 
 
 
 
Bilag til beretning
 
Opsummering

Af de 6 udstillinger, der har været etableret i Kunsthal Nord i 2011 har Pavillonen haft direkte indflydelse på de 2 ½. Ser man på nordjyske  kunstneres præsentation på udstillingerne har de bidraget med værker i 4 af de 6 udstillinger  samt på juleudstillingen på Klostret. Målsætningsmæssigt synes jeg godt vi kan være året bekendt.
DKR og udstillinger
Over halvdelen af DKR kunstnerne har faktisk udstillet i Kunsthal Nord i de 2 ½ år vi har boet her. Tre – Mogens Otto Nielsen og Søren Elgaard – samt afdøde Jørn Særker Sørensen har haft store,  næsten separate udstillinger. At ikke alle udstillingerne officielt er arrangeret af Aalborg Kunstpavillon, rokker jo ikke ved den kendsgerning, at det er DKR kunstnere, der har udstillet. Det er lederen af Kunsthal Nord, Bruno Kjær,  der sammen med det rådgivende udstillingsudvalg,  bestemmer udstillingsprogrammet ud fra indkomne projektforslag. Og i det udstillingsudvalg har Pavillonen – som tidligere sagt - 2 af de 6 pladser .
 De udstillinger Pavillonen har haft i Kunsthal Nord indtil nu, er alle blevet til på bestyrelsens initiativ. Vi har formuleret udstillingsprojekter og inviteret DKR kunstnerne til at deltage.  Jeg tror tiden er kommet til, at DKR kunstnerne  selv  skal til at tænke på at udnytte mulighederne i disse større lokaler. Min opfordring skal være, at man slår sig sammen i grupper og indsender  projektforslag , der udfylder og udnytter disse ikke helt almindelige udstillingsrum. Tag herned og kig på rummene og lad jer inspirere til nogle spændende projekter. Vi har som sagt to repræsentanter i udstillingsudvalget. Og  både disse og resten af udvalget er jo kun interesserede i at få gode, seværdige udstillinger op at stå i Kunsthal Nord. En anden ting er, at det  er dyrt at sætte udstillinger op, og faktisk vil pavillonen få et økonomisk problem, hvis vi skulle finansere ret meget mere end vi gør i dag.  De to udstillinger som jeg vil fortælle om i orienteringen om 2012, kan vi kun etablere ved at søge om penge fra forskellige fonde. Jeg synes ikke vi skal fokusere så meget på,  i hvis regi udstillingerne bliver lavet. Hvis DKR kunstnere sender interessante projektforslag ind og får dem igennem udstillingsudvalget, er det da helt fint, hvis Pavillonen og Kunsthal Nord står for udstillingen i fællesskab, og deler den økonomiske byrde. Hvis vi vil have mere udstillingstid til Pavillonens kunstnere, tror jeg denne fremgangsmåde er vejen frem.
Samarbejdet med Kunsthal Nord
 Vi er ved at finde vores plads i huset. Efter Inger Rau gik på pension, har Pavillonen ingen ansat medarbejder. Men en del  arbejdet for Kunsthal Nords personale er at tage sig af Pavillonens kontorarbejde,  og  det fungerer  fint i det daglige. De tager sig af den del af vores administration, der handler om telefon og e-mail pasning, holde styr på medlemskartotek , kontingentbetaling, postforsendelser m.m. Alle disse tidskrævende forholdsvis banale funktioner, som skal laves for at få foreningen til at fungere, og som ellers ville tage tid fra de mere kreative områder af bestyrelsens arbejde.
Vi  er som en frivillig forening blevet en del af en professionel  institution. Jeg synes man her på stedet har respekt for den kendsgerning, at vores aktiviteter sker på frivillig basis, og  f.eks.  fortrinsvis foregår  uden for almindelig  arbejdstid. Men jeg mener også, at vi skal respektere at bo her på professionelle præmisser og kvalitativt arbejde på et professionelt niveau. Alt i alt  synes jeg,  det  er en fordel for foreningen  at være en del af dette sted.  Foruden vores egne aktiviteter,  får vi jo bonus i form af  indbydelser til ferniseringer på spændende udstillinger og til  flere arrangementer og musikoplevelser, end vi selv har økonomisk  kapacitet til at gennemføre

 

 
 

 

                                                                                       

 Generalforsamling 2011

 
Generalforsamling d. 27. januar 2011 i Aalborg Kunstpavillon.
Der var ca. 50 fremmødte.
 

1:  Valg af Dirigent:

       Kirsten Ahlgren
 
 

2:  Valg af referent:

       Tegner Bruno

 
 

3:  Valg af stemmeudvalg:

       Peer Steen Hansen

       Troels Danielsen

       Tove Sørensen
 
 

4:  Bestyrelsens beretning

       Afgående formand Mona Jensen orienterede om året der er gået.         

       Følgende udstillinger er gennemført i Kunsthal Nord i det forløbne år:

       Mogens Otto Nielsen: Retrospektiv (DKR),

       Blikket på kunsten (Udstilling i tre akter med DKR kunstnere arrangeret af KP)

       Søren Elgaard (DKR) & Niels Fabek: Aalborg passager

       Kim Grønborg Kakophonia. D.A.M.P.

       Jens Haaning: Thai Body Massage og andre værker

       Kunst & Kunsthåndværk (KP’s traditionelle juleudstilling i år i Aalborg Kloster)

       Udstillingerne har tilsammen haft næsten 20.000 besøgende. Topscorer blev Blikket på kunsten med 5008.

       Følgende arrangementer og ture er gennemført i 2010 i KP regi og i samarbejde med Kunsthallen m.fl.:

       Bustur rundt til Port 2010

       Besøg i Kunstnerværkstederne på Skydebanevej

       Beijing kunstrejse

       DKR-forum. Idé- og visionsaften åben for alle DKR medlemmer.

       Medlems-forum. Idé- og visionsaften åben for alle KPs medlemmer.

       3 aftenarrangementer i forbindelse med Blikket på kunsten: Lyrikarrangement med Martin Glaz Serup, en aften med Ingelise Krarup Andersen og en aften med Trine Rytter.

       Aftenarrangement med Mogens Otto Nielsen

       Aftenarrangement med Thorvald Odgaard

       Mona opfordrede alle medlemmer til at komme frit frem med idéer og konstruktiv kritik.

       Hjemmesiden er kommet op at køre i det forløbne år og fungerer fint. Der er planer om at udvide med en blog.

       KP skal være bedre til at synliggøre sig. Idéer til links og portaler hvor KP bør være synlig hilses velkommen.

       Medlemstallet blandt almindelige medlemmer er dalende, hvorimod interessen for optagelse i DKR er stigende.

       Til slut begrundede Mona sin beslutning om at træde tilbage som formand midt i en valgperiode. Mona bor og arbejder nu i Lystrup ved Århus og det er en lang tur der skal tages ofte, hvis pladsen som formand skal udfyldes på en måde som foreningen kan være tjent med. Mona kunne fortælle at hun har været glad for sine mange år i KP’s bestyrelse og at processen omkring flytningen til Nordkraft har været en spændende udfordring.  

 

       Kommentarer til bestyrelsens beretning:

       Oscar Vela: Efterlyste yngre medlemmer.

       Bestyrelsens svar: Det er et emne vi jævnligt har oppe at vende på bestyrelsesmøderne - måske ligger det bare ikke i tiden at yngre mennesker melder sig ind i foreninger af denne type..?

       Bestyrelsens beretning godkendt

 
 

5:  Fremlæggelse af det reviderede regnskab

       Anders Ørom gennemgik i store træk KP’s regnskab for 2010.

       KP kom ud af 2010 med et underskud et underskud på 12.397,69 kr. hvilket først og fremmest skyldtes udgifterne til kopimaskine. KP er nu fri af den dyre leasing aftale. Fremover benyttes Kunsthallens ­kopimaskine.

       KP betaler 4.000,- til Kunsthallen pr. udstilling.

      
      

       Kommentarer til regnskabet:

       Thorvald Odgaard: Hvorfor kanaliserer kommunen 4.000,- af KPs tilskud videre til Kunsthal Nord?

       Bestyrelsens svar: Ja det er lidt underlige regler.

       Thorvald Odgaard: Er 18.000 kr. ikke meget at give de tre kuratorer i forbindelse med Blikket på kunsten?

       Bestyrelsen berigtigede beløbet til at være 16.455 kr. KP betalte tariffen for en hel dags arbejde af den type.

       De tre kuratorer fik 4000kr. hver for kuratering + åbning. Tegtmeier fik efter forlangende kørepenge og Trine Rytter fik 3000kr for sit aftenarrangement. Tegtmeier og Troels Laursen havde intet aftenarrangement. Derudover er pengene til lyrikfestivalen (5902 kr.) og til Ingelise Krarup Andersen (3000 kr.) også betalt over Blikkets budget.

       Oscar Vela: Var der ikke mange kunstnere i egne rækker der kunne forestå kurateringen af Blikket på kunsten?

       Bestyrelsens svar: Idéen med Blikket på kunsten var netop at det var folk udefra med forskellige tilgange der satte de tre udstillinger op.

       John Mørch: Starter man året med at lægge budget eller laves det sådan lidt ups-agtigt hen ad vejen?

       Bestyrelsens svar: Budgettet lægges så vidt muligt snarest efter at den ny bestyrelse er konstitueret. Budgettet skal være Aalborg Kommune i hænde inden den 1. april 2011.

       Regnskabet godkendt

 
 

6:  Orientering om 2011

       Ingelise Nørgaard fortalte om visionerne med Udfordringen der nu hedder Hænder ser anderledes...

       Da KP nu har hjemme i en kunsthal har det været muligt at søge støtte hos Statens Kunstfond som har bevilliget godt 10.000,- kr. til udstillingen.

       Lisbeth Fast fortalte om hvordan møderne i Kunsthal Nords Udstillingsudvalg er en demokratisk proces og at en demokratisk proces naturligvis arbejder langsommere end et diktatur. At man kæmper for indflydelse men ikke for enhver pris, idet netop samarbejde og gensidighed ofte er mere givende på den lange bane. At der som det er nu er flere udfordringer men også langt større muligheder.

       Sommerens udstilling bliver en mindeudstilling for Særker der gennem tiden har sat sit præg på både Aalborg og KP.

       Udstillingen suppleres med keramiske arbejder af udvalgte kunstnere fra DKR og Danske Kunsthåndværkere.

       Lisbeth fortalte endvidere at KP vil arbejde på også at lave en juleudstilling på Aalborg Kloster i 2011.

       Marianne Rønnov berettede om nogle planer på lidt længere sigt, som går på at lave et udvekslingssamarbejde med Göteborg og Sörlandet og måske flere. Ved at kunne stille udstillinger i Kunsthal Nord i udsigt, har vi stærkere “byttekort” på hånden end vi havde i Søndergade. Marianne understregede de større muligheder vi har i de nye rammer.

 
 

7:  Indkomne forslag

       Ingen
 
 

8:  Fastlæggelse af kontingent

       Enighed om at bibeholde det nuværende kontingent på 150,- + 25 til gavekortkassen – i alt 175,- pr. år.

 
 

9:  Valg af formand

       Ingelise Nørgaard enstemmigt valgt

       Ingelise holdt en lille tale hvor i hun understregede at hun personligt går ind for at samarbejde i stedet for at modarbejde fordi hun mener det vil tjene både KP og DKR-kunstnerne bedst.

       Anders Ørom takkede den afgående formand, Mona, for det store arbejde hun gennem rigtig mange år har lagt i KP.

 
 

10: Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant

       Ingelise Nørgaard var medlem af bestyrelsen, men blev valgt til formand, og der skal derfor besættes 6 pladser i den kommende bestyrelse

 

På valg:

       Ole Flyv

       Bruno Jakobsen - ønskede ikke at genopstille

       Dorte Visby

       Torben Wendelboe - ønskede ikke at genopstille

       Peter Sawman

       Endvidere stillede følgende op:

       Grethe Mariann Maurseth

       Lars Fich

       Lene Frederiksen

       Søren Friis
 
       Valgresultat

       Nye bestyrelsesmedlemmer:

       Dorte Visby                        41 stemmer

       Ole Flyv                             36 stemmer

       Peter Sawman                    34 stemmer

       Søren Friis                         34 stemmer

       Lars Fich                           32 stemmer

        Lene Frederiksen              24 stemmer (for en periode af et år)

       Bestyrelsessuppleant:        

       Laila Stenderup                  - blev foreslået og valgt

       (Grethe Mariann Maurseth   - fortsætter som suppleant)
 
 

11: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

       Revisor:
       Peer Steen Hansen
Revisorsuppleant:
       Mona Jensen
 
 

12: Eventuelt

       Erik Mørch spurgte om KP var bundet til en langtidsaftale / lejekontrakt i Nordkraft. Han mente endvidere at det var problematisk med så få udstillinger.

       Bestyrelsens svar: KP bor gratis i Nordkraft og er ikke bundet af en lejekontrakt, men udenfor Nordkraft skal vi selv klare husleje mv.

       Ingelise Nørgaard, Mona Jensen og Lisbeth Fast talte om muligheden for at lave parallel udstillinger uden for Kunsthal Nord i stil med eksempelvis juleudstillingen på Aalborg Kloster.

       Oscar Vela mente at kommunen netop nu har travlt med at fylde Nordkraft op for at retfærdiggøre investeringerne.

       Foreslog om der ikke kunne findes et bedre navn til Juleudstillingen. Fx. Decemberudstilling

       Thorvald Odgaard sagde at KP havde boet gratis i Søndergade i et hus hvor KP selv bestemte 100 %

       Krystyna Lemmicke sagde at kunstnerne altid yder gratis og trækker et stort læs.

       Erik Mørch fortalte at ingen forening var blevet tvunget i Nordkraft mod deres vilje. Erik Mørch citerede at det på generalforsamlingen 2008 var blevet fremlagt som om KP ville få samme antal m2 i Nordkraft som man havde rådet over i Søndergade.

       Ole Flyv medgav at der var blevet lovet en 1:1 løsning.

       Lars Fick, der som arkitekt havde været med i processen omkring Nordkraft, kunne fortælle hvordan kommunen planlagde flytning af foreninger og institutioner til Nordkraft som kunne styrke den kulturelle profil – bl.a. KP.

       Oscar Vela var glad for de fysiske rammer men mente at det er umuligt at flytte ånden med.

       Marianne Rønnov var glad for de større rammer og glad for med Nordkraft at være kommet på Danmarkskortet. (Applaus)

       Anders Ørom: Fortiden er slut og med den også den gamle ånd. Der skal nu skabes en ny ånd!

 
 

Udlodning af gavekort

       Udtrukket blandt alle medlemmer:

       Birgit Jensen - Kunstcirklen Regnbuen - J. Hedegaard Jacobsen.

       Udtrukket blandt de tilstedeværende:

       Line Nielsen - Peter Bundgaard - Krystyna Lemmicke -Åse Fredholm

                                                                                                        

Referent   Tegner Bruno                                   Dirigent   Kirsten Ahlgren

                                                                                       9. februar 2011