Foreningens vedtægter

1. Navn
Foreningens navn er Aalborg Kunstpavillon med hjemsted i Kunsthal Nord, Kjellerups Torv 5,2, 9000, Aalborg,.
Kunsthallen Nordkraft vil herefter være Aalborgs Kunstpavillons faste udstillingssted med mulighed for
lejlighedsvis at afholde udstillinger andetsteds.

2. Formål
2.1 Foreningens formål er at fremme interessen for kunst, at medvirke til en bredere kunstformidling,
samt at give udstillingsmuligheder fortrinsvis til nordjyske kunstnere.

2.2 Foreningen skal opfylde sit formål ved at forestå skiftende arrangementer og udstillinger,
der i form og indhold har et kunstnerisk og kulturelt sigte. Hermed forstås bl.a. musik, lyrik, teater,
foredrag, ekskursioner og arbejdende værksteder.

3. Medlemskab
3.1 Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem.

3.2 I Det Kunstneriske Råd kan optages enhver udøvende nordjysk kunstner,
som opfylder betingelserne nedenfor.

3.3 Grundstammen af medlemmerne i Det Kunstneriske Råd udgøres af de personer,
som pr. 1. dec. 1981 allerede var medlemmer heraf.

3.4 Udstillingsudvalget træffer afgørelse om evt. optagelse af nye medlemmer af Det Kunstneriske Råd.

4. Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned, og er den øverste myndighed i ethvert af foreningens anliggender.

4.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men har kun stemmeret og er kun valgbar,
såfremt kontingent er betalt senest en måned forinden. Bestyrelsen kan invitere gæster, der dog ikke har stemmeret.

4.3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse indeholdende dagsorden.

4.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg (3 medlemmer)
4. Bestyrelsen s beretning
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fast læggelse af kontingent
8. Valg af formand (i lige årstal)
9. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

4.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

4.6 Afstemninger foretages efter dirigentens bestemmelse, dog skal afstemninger foretages skriftligt, når 5 medlemmer forlanger det. Ved alle personvalg foregår afstemningen skriftligt.

5. Valgene
5.1 Bestyrelsen består af formanden og 8 bestyrelsesmedlemmer. Mindst 3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Det Kunstneriske Råd.

5.2 Bestyrelsen og dens 2 suppleanter vælges på den årlige generalforsamling således:
a. Formanden er på valg i lige årstal
b. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal
c. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal
d. 1 suppleant vælges i lige årstal
e. 1 suppleant vælges i ulige årstal

5.3 De to revisorer og en revisorsuppleant vælges således:
a. 1 revisor vælges i lige årstal
b. 1 revisor vælges i ulige årstal
c. 1 revisorsuppleant vælges i lige årstal
Revisorerne reviderer regnskabet inden generalforsamlingen.

6. Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller 25% af medlemmerne skriftligt har ønsket det.

6.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel og senest 5 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæring herom.

6.3 Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling skal udsendes senest 8 dage før afholdelsen og skal udover de forslag, der er fremsendt til behandling, omfatte punkterne 1,2,3 og 11 fra den ordinære generalforsamling, jf. pkt. 4.4.

7. Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en kasserer, en sekretær.

7.2 I perioden mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens ansvarlige ledelse.
Tegningsregelsæt tilføjes vedtægterne pr. 28. 01. 2016, idet Generalforsamlingen
2016 godkender formand og kasserer som tegningsberettigede
for Aalborg Kunstpavillon.

7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.

7.4 Ved bestyrelsesmøderne føres en protokol, der skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

7.5 To bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

7.6 Kassereren modtager penge og foretager de nødvendige udbetalinger efter bestyrelsens anvisninger, og fører regnskab herover.
Foreningens midler skal anbringes på følgende måde:
a. bank eller sparekasse, b. girokort, c. kontant beholdning.

8. Det Kunstneriske Råd
8.1 Det Kunstneriske Råd består af nordjyske kunstnere, som er medlemmer af foreningen.

8.2 Det Kunstneriske Råd opstiller sin egen forretningsorden.

8.3 Udstillingsudvalget består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 er medlemmer af Det Kunstneriske Råd.

9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
9.1 Forslag til vedtægtsændringer skal være opført under dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. december.

9.2 For at ændre vedtægterne kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor.

9.3 For at opløse foreningen kræves det, at mindst 3/4 af medlemmerne ved urafstemning udtrykker ønske herom.

9.4 Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler Aalborg Kommune til brug i forbindelse med kunstneriske aktiviteter. Midlerne kan dog også efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes på anden måde, dog stadig i overensstemmelse med foreningens formål.

OPTAGELSESBETINGELSER TIL DET KUNSTNERISKE RÅD

Optagelse i Det Kunstneriske Råd kan være baseret på
a. medlemskab af BKF.
b. medlemskab af Kunstnersamfundet.
c. deltagelse på en statsanerkendt, censureret udstilling: KE, KS, KP eller Charlottenborg.
d. bedømmelse af arbejder indleveret til udstillingsudvalget.

Optagelse i Det Kunstneriske Råd skal altid tiltrædes af udstillingsudvalget.
Ansøgeren skal være bosat i Nordjylland eller have anden stærk tilknytning til landsdelen.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2008.


Torben Wendelboe
formand Peer Steen Hansen
dirigent